Legea nr. 18/1991 este o lege cu caracter reparatoriu în baza căreia persoanele care au fost deposedate, în mod abuziv, de bunurile lor (terenuri) de către statul comunist și/sau C.A.P-uri (Cooperativele Agricole de Producție), pot obține fie restituirea bunurilor, fie despăgubiri.

Pentru a putea obține restituirea bunurilor, respectiv despăgubirile, orice persoană interesată este obligată să formuleze o cerere de reconstituire/constituire la autoritatea competentă.

În plus, persoana care a formulat cererea de reconstituire/constituire trebuie să depună, fie odată cu aceasta, fie ulterior, dovezile prevăzute de lege, pentru a i se putea recunoaște calitatea de persoană îndreptățită la reconstituire/constituire, în natură sau prin echivalent.

În urma primirii și analizării cererii, respectiv a dovezilor depuse, autoritatea competentă este obligată să adopte o soluție prin care să stabilească dacă persoana care a formulat cererea este sau nu îndreptățită să primească bunul înapoi și/sau despăgubiri.

În principiu, autoritățile competente în materia Legii nr. 18/1991 sunt:

  • Comisia Locală, cu sediul în primărie și condusă de primar;
  • Comisia Județeană, cu sediul în prefectură și condusă de prefect.

Datorită modificărilor legislative survenite până în prezent, se pot distinge două perioade de timp: perioada 1991–20.05.2013, respectiv perioada 20.05.2013–prezent.

Perioada 1991 – 20.05.2013

În această perioadă, regula generală în această materie era în sensul că, nici Comisia Locală, nici Comisia Județeană nu aveau un anumit termen în care să se pronunțe asupra cererilor de reconstituire/constituire.

În majoritatea cazurilor, datorită unei multitudini de factori, Comisiile Locale, respectiv Comisiile Județene nu soluționau cererile de reconstituire/constituire într-un termen rezonabil, uneori soluțiile venind chiar și la distanță de 10 ani de la data depunerii cererilor.

Față de aceste împrejurări, lipsa unui termen legal în care Comisiile Locale/Județene să fie obligate să se pronunțe asupra cererilor de reconstituire/constituire, coroborat cu depășirea unui termen rezonabil de soluționare a acestora, foarte multe persoane s-au adresat instanțelor judecătorești în vederea clarificării situației lor juridice.

În concluzie, in perioada 1991–2013, dacă Comisia Locală, respectiv Comisia Județeană nu vă soluționa cererea de reconstituire/constituire, într-un termen rezonabil, dumneavoastră erați îndreptățit să vă adresați instanței de judecată în vederea soluționării acesteia și clarificării drepturilor ce vi se cuvin.

Perioada 20.05.2013–prezent

Începând cu data de 20.05.2013 posibilitatea dumneavoastră de a vă adresa instanței de judecată, în situația în care Comisia Locală/Județeană nu v-a soluționat cererea, a fost înlăturată pentru un anumit interval de timp.

La data de 20.05.2013 a intrat în vigoare Legea nr. 165/2013 care a stabilit ca toate cererile de reconstituire/constituire urmează să fie soluționate de către Comisiile Locale, respectiv de către Comisiile Județene cel mai târziu până la data de 01.01.2017.

Până la expirarea acestui termen, dumneavoastră nu vă puteți adresa instanțelor judecătorești în vederea soluționării cererii de reconstituire/constituire.

În acest sens sunt prevederile art. 11 alin. 2 din Legea nr. 165/2013:

”În situaţia neîndeplinirii obligaţiilor în termenul prevăzut la alin. (1), persoana care se consideră îndreptăţită poate formula plângere la judecătoria în a cărei rază teritorială este situat terenul, în termen de 30 de zile. Hotărârea pronunţată de instanţa judecătorească este supusă numai apelului. Plângerea este scutită de taxa judiciară de timbru “

În concluzie, în situația în care Comisia Locală, respectiv Comisia Județeană nu vă soluționează cererea dumneavoastra până la data de 01.01.2017, vă puteți adresa instanței de judecată în vederea soluționării cererii si obținerii drepturilor ce vi se cuvin.

Contactați-ne și aflați care este procedura pe care trebuie să o urmați.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:

Alte informații privind Despăgubirile ANRP

Alte informații privind Restituirea imobilelor naționalizate