Asociatul care lucrează în contra intereselor companiei / Cazurile în care un asociat poate fi exclus din companie / Drepturile și obligațiile asociatului exclus / Cum vă putem ajuta

Asociatul care lucrează în contra intereselor companiei

Ca regulă generală o persoană care deține calitatea de asociat / acționar în cadrul unei societăți comerciale are tot interesul ca respectiva societate să se dezvolte, să înregistreze un profit cât mai ridicat și să funcționeze în cei mai optimi parametri posibili.

Dezvoltarea companiei, creșterea cifrei de afaceri și a nivelului profitului sunt aspecte care sunt urmărite de marea majoritate a asociaților / acționarilor diferitelor societăți comerciale.

Cu toate acestea, urmărirea celor mai bune interese ale unei companii este un aspect care ține de o bună practică, mai degrabă decât de o obligație legală. Legea românească nu impune niciun fel de obligații în sarcina asociaților / acționarilor unei companii în ceea ce privește buna funcționare a acesteia. Rămâne la latitudinea fiecărui asociat / acționar dacă urmează să acționeze în interesul companiei și / sau în propriul interes.

Ceea ce trebuie reținut este faptul că legea nu prevede niciun fel de remedii legale în cazul în care unul dintre asociați / acționari are un comportament care dăunează societății respective.

Această lipsa de remedii se explică prin natura pur privată a societăților comerciale din România. O explicație ar putea consta în faptul că, din moment ce o societate comercială reprezintă o inițiativa privată care privește drepturile și interesele anumitor persoane, iar nu interesele societății în general, rămâne la latitudinea fiecărui asociat / acționar cum își gestionează propria afacere.

În situația în care anumiți asociați / acționari doresc să provoace un declin economic al companiei pe care o dețin, în virtutea principiului libertății comerciale specific unei economii de piață, legea permite o astfel de măsură și nu o sancționează.

Cu toate aceste, regulile de schimbă radical atunci când unul dintre asociați deține și calitatea de administrator al societății respective.

Spre deosebire de asociați, administratorii unei societăți au obligația de a acționa numai în interesul societății, ceea ce înseamnă că aceștia au obligația legală și statutară de a lua cele mai potrivite decizii în privința destinelor societății pe care o administrează.

În anumite situații calitatea de asociat se poate suprapune cu cea de administrator, caz în care respectiva persoană este obligată să acționeze numai în interesul societății și să se abțină de orice fel de acțiune / inacțiune care ar putea prejudicia respectiva companie.

Cazurile în care un asociat poate fi exclus din companie

În situația în care o persoană care deține dubla calitate de asociat și administrator în cazul unei societăți cu răspundere limitată acționează în contra intereselor societății, fie prin acțiunile sale ( ex. încheierea anumitor contracte defavorizante pentru societate ), fie prin inactiunile sale ( ex. neluarea măsurilor care se impun în vederea maximizării profitului ) legea impune anumite sancțiuni.

Una din sancțiunile prevăzute de lege constă în excluderea persoanei respective din cadrul companiei, ceea ce echivalează atât cu pierderea calității de asociat, cât și cu pierderea calității de administrator.

Potrivit legii, o persoană care deține atât calitatea de asociat cât și cea de administrator în cadrul unei companii cu răspundere limitată ( S.R.L. ) poate fi exclus atunci când comite una sau mai multe fraude în privința societății ( ex. folosirea bunurilor ce aparțin societății în interesul său personal, angajarea unui personal necalificat, neatingerea cu rea – credință a parametrilor de performanță stabiliți, intrarea societății in incapacitate de plată, înstrăinarea activelor societății contra unor prețuri derizorii, inițierea și susținerea unor fapte de concurență neloială etc ).

În toate aceste cazuri de abuzuri ceilalți asociați pot obține oprirea acestora și tragerea la răspundere pentru prejudiciile cauzate a asociatului administrator prin intermediul instanțelor judecătorești.

În situația în care abuzurile sunt dovedite instanțele judecătorești ordonă excluderea persoanei respective din cadrul companiei, ceea ce atrage încetarea calității de asociat și de administrator a persoanei respective și oprirea operațiunilor care prejudiciază societatea.

Excluderea unei persoane din calitatea de asociat în cadrul unei companii reprezintă o veritabilă sancțiune prevăzută de lege pentru a împiedica comportamentele neloiale față de societate.

În funcție de tipul acțiunilor / operațiunilor prejudiciabile întreprinse de asociatul administrator acesta poate fi supus și unor sancțiuni administrative și / sau penale.

Drepturile și obligațiile asociatului exclus

Asociatul administrator exclus din cadrul societății este ținut, potrivit legii, să repare toate prejudiciile cauzate societății.

Ceea ce trebuie subliniat este faptul că obligarea asociatului administratorului la repararea prejudiciilor este o altă sancțiune prevăzută de lege pentru atitudinea necorespunzătoare a acestuia față de societate, sancțiune distinctă față de excluderea din cadrul companiei și / sau aplicarea altor sancțiuni administrative / penale.

Pentru ca un asociat administrator să răspundă pentru pagubele cauzate societății este necesară sesizarea instanței de judecată cu o cerere în acest sens, cerere distinctă față de cea privind măsura excluderii.

Chiar dacă excluderea este o veritabilă sancțiune nu trebuie uitat faptul că persoana care este exclusă a deținut până la momentul excluderii părți sociale emise de societate, caz în care a avut dreptul să primească anumite beneficii din partea societății.

Pierderea calității de asociat în cadrul unei societăți, prin excludere, naște dreptul fostului asociat de a obține din partea societății anumite beneficii financiare.

Beneficiile financiare reprezintă sume de bani datorate de societate fostului asociat și se calculează utilizând urmatoarea formulă: ( valoarea tuturor activelor companiei – valoarea tuturor datoriilor companiei ) / procentul de participare la capitalul social ( ex. 30 %, 45 % etc ).

Cu alte cuvinte, prin excludere, persoana în cauză pierde numai calitatea de asociat și de administrator în cadrul societății, iar nu și dreptul de a încasa contravaloarea părților sociale deținute în cadrul companiei.

Desigur, nimic nu împiedică ca nivelul beneficiilor să fie ajustat cu valoarea daunelor interese datorate societății pentru prejudiciile cauzate.

Cum vă putem ajuta

Avocații noștri vă pot acorda consultanță juridică, asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor judecătorești în orice proces având ca obiect excluderea unuia dintre asociații dumneavoastră care lucrează în detrimentul companiei la care sunteți asociat, asigurându-vă astfel încetarea abuzurilor și restabilirea normalității companiei.

Informații suplimentare privind excluderea unui asociat