Statul român reglementează printr-o serie de acte normative atât comerțul, cât și comercianții.

Începând cu data de 01.01.2011, potrivit legislației române, noțiunea de comerciant a fost inclusă în noțiunea mai largă de profesionist cu scop lucrativ.

Pentru ca o persoană să poată desfășura, în mod legal, activități de comerț pe teritoriul României, aceasta, în funcție de tipul de activitate pe care alege să-l desfășoare, trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, cerințele legale stabilite de diverse acte normative.

Majoritatea comercianților din România sunt organizați sub formă de societăți (denumirea anterioară datei de 01.01.2011 fiind de societăți comerciale).

Unul din actele normative generale care stă la baza reglementării societăților (societăților comerciale n.s.) este Legea nr. 31/1990 denumită Legea societăților (Legea societăților comerciale n.s.).

Că regula generală, în România pot fi înființate următoarele tipuri de societăți (societăți comerciale n.s.):

 • societăți în nume colectiv (S.N.C.);
 • societăți în comandită simplă (S.C.S.);
 • societăți în comandită pe acțiuni (S.C.A.);
 • societăți pe acțiuni (S.A.);
 • societăți cu răspundere limitată (S.R.L.).

În acest sens sunt prevederile art. 2 din Legea nr. 31/1990:

„Dacă prin lege nu se prevede altfel, societăţile cu personalitate juridică se constituie în una dintre următoarele forme: a) societate în nume colectiv, b) societate în comandită simplă, c) societate pe acţiuni, d) societate în comandită pe acţiuni şi societate cu răspundere limitată”.

La baza oricărei societăți (comerciale) înființate în România se află, în principiu, actul constitutiv al acesteia.

Actul constitutiv al unei societăți (comerciale) reglementează, printre altele, cerințele de cvorum și majoritate privind adoptarea hotărârilor de către adunarea generală a asociaților/acționarilor, denumite H.A.G.A..

În ceea ce privește condițiile de cvorum și majoritate pentru adoptarea unei hotărâri de către adunarea generală a asociaților/acționarilor, actul constitutiv poate să prevadă:

 • aceleași condiții ca si Legea nr. 31/1990;
 • condiții mai restrictive decât cele prevăzute de Legea nr. 31/1990;
 • condiții mai permisive decât cele prevăzute de Legea nr. 31/1990.

Cazul 1: actul constitutiv prevede aceleași condiții ca și Legea nr. 31/1990

În acest caz condițiile de cvorum și de majoritate pentru adoptarea unei hotărâri de către adunarea generală a asociaților/acționarilor sunt cele menționate în Legea societăților (Legea nr. 31/1990).

Condițiile de cvorum și majoritate în cazul unei societăți (comerciale) cu răspundere limitată (S.R.L.)

În cazul unei societăți (comerciale) cu răspundere limitată, pentru valabila adoptare a unei hotărâri prin care se modifică actul constitutiv al societății legea impune necesitatea unanimitatii voturilor tuturor asociaților.

Trebuie subliniat că legea are în vedere toți asociații societății, inclusiv cei care nu sunt prezenți sau reprezentați în cadrul ședinței adunării generale.

În acest sens sunt prevederile art. 192 alin. 2 din Legea nr. 31/1990:

„Pentru hotărârile având ca obiect modificarea actului constitutiv este necesar votul tuturor asociaţilor, în afară de cazul când legea sau actul constitutiv prevede altfel”.

În cazul unei societăți (comerciale) cu răspundere limitată, pentru valabila adoptare a unei hotărâri având orice obiect, cu excepția modificării actului constitutiv al societății, legea impune necesitatea majorității absolute a voturilor tuturor asociaților.

Prin noțiunea de majoritate absolută se înțelege o majoritate dublă, mai precis, atât în ceea ce privește numărul părților sociale, cât și in ceea ce privește numărul asociaților.

Trebuie subliniat că legea are în vedere toți asociații societății, inclusiv cei care nu sunt prezenți sau reprezentați în cadrul ședinței adunării generale.

În acest sens sunt prevederile art. 192 alin. 2 din Legea nr. 31/1990:

„Adunarea generală decide prin votul reprezentând majoritatea absolută a asociaţilor şi a părţilor sociale, în afară de cazul când în actul constitutiv se prevede altfel”.

Condițiile de cvorum și majoritate în cazul unei societăți (comerciale) pe actiuni (S.A.)

În cazul unei societăți (comerciale) pe acțiuni, pentru valabila adoptare a unei hotărâri a adunării generale ordinare a acționarilor (H.A.G.O.A.) legea impune, la prima convocare, participarea unui număr de acționari care să dețină, în mod cumulat, cel puțin 1/4 din numărul total de acțiuni, iar hotărârea se adoptă cu votul reprezentând majoritatea simplă a acționarilor prezenți.

În acest sens sunt prevederile art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990:

„Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezenţa acţionarilor care să deţină cel puţin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate”.

În cadrul unei societăți (comerciale) pe acțiuni, pentru valabila adoptare a unei hotărâri a adunării generale extraordinare a acționarilor (H.A.G.E.A.) legea impune, la prima convocare, participarea unui număr de acționari care să dețină, în mod cumulat, cel puțin 1/4 din numărul total de acțiuni, iar hotărârea se adoptă cu votul reprezentând majoritatea simplă a acționarilor prezenți sau, după caz, cu votul reprezentând 2/3 din numărul acționarilor prezenți atunci când privește:

 • modificarea obiectului principal de activitate al societății;
 • reducerea capitalului social;
 • majorarea capitalului social;
 • schimbarea formei juridice;
 • fuziunea societății;
 • divizarea societății;
 • dizolvarea societății.

In acest sens sunt prevederile art. 115 alin. 1 si 2 din Legea nr. 31/1990:

„(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezenţa acţionarilor deţinând cel puţin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezenţa acţionarilor reprezentând cel puţin o cincime din numărul total de drepturi de vot.

(2) Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societăţii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societăţii se ia cu o majoritate de cel puţin două treimi din drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi”.

Cazul 2: actul constitutiv prevede condiții mai restrictive decât cele prevăzute de Legea nr. 31/1990

În acest caz condițiile de cvorum și de majoritate pentru adoptarea unei hotărâri de către adunarea generală a asociaților/acționarilor nu sunt cele menționate în Legea societăților (Legea nr. 31/1990), ci cele menționate în actul constitutiv al societății.

Condițiile de cvorum și majoritate în cazul unei societăți (comerciale) cu răspundere limitată (S.R.L.)

Asociații pot stabili prin intermediul actului constitutiv condiții de cvorum și majoritate mai restrictive decât cele prevăzute de lege cum ar fi:

 • în cazul oricăror hotărâri, mai puțin cele care privesc modificarea actului constitutiv, unanimitatea voturilor tuturor asociaților;
 • în cazul oricăror hotărâri, mai puțin cele care privesc modificarea actului constitutiv, participarea și votul asociaților care reprezintă mai mult de 50/60/70/80 etc. % din capitalul social al societății și numărul total al asociaților.

Condițiile de cvorum și majoritate în cazul unei societăți (comerciale) pe actiuni (S.A.)

Acționarii pot stabili prin intermediul actului constitutiv condiții de cvorum și majoritate mai restrictive decât cele prevăzute de lege cum ar fi:

 • în cazul adunării generale ordinare/extraordinare a acționarilor, prezența a cel puțin 1/3 sau 1/2 sau 3/4 etc. din numărul total al acționarilor și votul a cel puțin 3/4 etc. al acționarilor prezenți.

Cazul 3: actul constitutiv prevede condiții mai permisive decat cele prevăzute de Legea nr. 31/1990

În acest caz condițiile de cvorum și de majoritate pentru adoptarea unei hotărâri de către adunarea generală a asociaților/acționarilor nu sunt cele menționate în Legea societăților (Legea nr. 31/1990), ci cele menționate în actul constitutiv al societății.

Condițiile de cvorum și majoritate în cazul unei societăți (comerciale) cu răspundere limitată (S.R.L.)

Asociații pot stabili prin intermediul actului constitutiv condiții de cvorum și majoritate mai permisive decat cele prevăzute de lege cum ar fi:

 • în cazul oricăror hotărâri, participarea și votul asociaților care reprezintă mai puțin de 100 etc. % din capitalul social al societății și numărul total al asociaților sau mai puțin decât majoritatea absolută a părților sociale și asociaților.

În ceea ce privește condițiile de cvorum și majoritate în cazul unei societăți (comerciale) pe acțiuni (S.A.) legea nu permite stabilirea unor condiții de cvorum și majoritate mai permisive decât cele prevăzute de lege.

Pentru mai multe detalii referitoare la cerințele legale și/sau convenționale privind cvorumul și majoritatea cerute pentru adoptarea unei hotărâri a adunării generale a asociaților/acționarilor vă rugăm să ne contactați.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:

Alte informații privind Anularea hotărârilor AGA

Contestarea actelor emise de organele societății (comerciale)/Contestarea Hotărârii Adunării Generale a Asociaților/Acționarilor

ianuarie 25th, 2018|0 Comments

Cum contestați actele emise de organele unei societăți (comerciale) înființate în România Orice societate (comercială) înființată în România are în componența atât organe de conducere, cât și organe de administrare. Organele de conducere constauMai mult

Condițiile de cvorum și majoritate cerute pentru adoptarea unei hotărâri a adunării generale a asociaților/acționarilor (H.A.G.A.)

ianuarie 25th, 2018|0 Comments

Statul român reglementează printr-o serie de acte normative atât comerțul, cât și comercianții. Începând cu data de 01.01.2011, potrivit legislației române, noțiunea de comerciant a fost inclusă în noțiunea mai largă de profesionist cuMai mult

Alte informații privind Drepturile acționarului minoritar

Contestarea actelor emise de organele societății (comerciale)/Contestarea Hotărârii Adunării Generale a Asociaților/Acționarilor

ianuarie 25th, 2018|0 Comments

Cum contestați actele emise de organele unei societăți (comerciale) înființate în România Orice societate (comercială) înființată în România are în componența atât organe de conducere, cât și organe de administrare. Organele de conducere constauMai mult

Condițiile de cvorum și majoritate cerute pentru adoptarea unei hotărâri a adunării generale a asociaților/acționarilor (H.A.G.A.)

ianuarie 25th, 2018|0 Comments

Statul român reglementează printr-o serie de acte normative atât comerțul, cât și comercianții. Începând cu data de 01.01.2011, potrivit legislației române, noțiunea de comerciant a fost inclusă în noțiunea mai largă de profesionist cuMai mult