Contractul – noțiune / Negocierea contractului / Efectele reale ale unui contract încheiat / Cum vă putem ajuta

Contractul – noțiune

Contractul reprezintă acordul de voințe provenit din partea mai multor persoane fizice / juridice exteriorizat în vederea producerii de consecințe juridice ( ex. vânzarea unui bun, împrumutarea unei sume de bani, închirierea unui bun, arendarea unui teren agricol, asocierea în vederea desfășurării unei activități comerciale etc ).

În România există două tipuri de contracte: (i) contractele numite și (ii) contractele nenumite.

Contractele numite sunt contractele al căror tipar juridic ( ex. mod de încheiere, clauze, efecte, moduri de încetare etc ) sunt reglementate prin diverse acte normative ( ex. contractele de vânzare, contractele de donație, contractele de împrumut, contractele de transport, contractele de leasing, contracte de arendă, contractele de întreținere etc ).

În cazul contractelor numite legea este cea care reglementează conținutul acestora, acest conținut putând fi completat, în condițiile legii, de către părțile contractante.

Contractele nenumite sunt contractele al căror tipar juridic nu este reglementat prin diverse acte normative, legea permițând însă încheierea acestora cu respectarea unor condiții generale impuse de lege ( ex. contractele prin care părțile stabilesc modul în care urmează să se asocieze în cadrul unei viitoare societăți comerciale și modul în care vor colabora în vederea realizării unui profit, contractele prin care părțile înțeleg să-și respecte anumite drepturi și să-și onoreze anumite obligații în calitate de proprietari învecinați etc. ).

Diferența majoră între contractele numite și cele nenumite este dată de conținutul acestora, în cazul contractelor numite conținutul fiind reglementat preponderent de lege, pe când în cadrul contractelor nenumite conținutul fiind reglementat preponderent de părțile actul respectiv.

Negocierea contractului

Potrivit legii un contract se poate încheia fie prin acceptarea fără rezerve a unei oferte de a contracta, fie prin negocierea acestuia.

Negocierea poate să privească atât natura contractului ( ex. vânzare în loc de donație ), cât și clauzele acestuia ( ex. data și modul transferării dreptului de proprietate, persoana care suportă riscul contractului, modul de încetare al contractului, nivelul daunelor interese datorate în caz de încălcare al obligațiilor contractuale etc ).

Negocierea contractului este o etapă precontractuala extrem de importantă deoarece în cadrul acesteia părțile pot să obțină efectele dorite de la viitorul act ce urmează a fi încheiat.

De asemenea, modul în care se poartă negocierile cu privire la un contract poate reprezenta un mecanism prin care clauzele contractului pot fi mai târziu interpretate.

În anumite situații prevăzute de lege, lipsa negocierilor poate conduce la anumite efecte juridice ( ex. în cazul contractelor de adeziune clauzele îndoielnice se interpretează în defavoarea părții care le-a propus, în cazul contractelor încheiate cu consumatorii acestea de interpretează în favoarea acestora etc ).

De multe ori, negocierea corectă a unui contract poate necesita cunoștințe avansate de specialitate ( ex. tehnică, economică sau juridică ), caz în care se recomandă obținerea unei asistențe de specialitate.

Efectele reale ale unui contract încheiat

La o prima vedere, un contract produce numai efectele juridice ce rezultă din clauzele acestuia.

Cu toate acestea trebuie ținut cont de o serie de aspecte impuse de lege.

În dreptul românesc legea acordă prevalență voinței interne a părților ( ceea ce au dorit părțile cu adevărat să contracteze ) față de sensul cuvintelor folosite ( ceea ce părțile au inserat în cadrul contractului ).

Cu alte cuvinte, în situația în care anumite clauze dintr-un contract vor fi susceptibile de mai multe interpretări, în vederea clarificării conținutului exact al acestora se va pleca de la voința internă a părților ( ce au dorit părțile să stabilească ), independent de conținutul termenilor folosiți ( uneori chiar în contra unor termeni folosiți în mod incorect ).

Un alt aspect demn de reținut este faptul că un contract, independent de tipul acestuia, numit sau nenumit, se va completa întotdeauna cu normele juridice incidente.

Acest aspect se traduce în sensul că un contract, pe lângă efectele care rezultă din clauzele sale scrise va avea și toate efectele pe care legea i le recunoaște, în funcție de circumstanțe.

Exemplele sunt numeroase: faptul că într-un contract de vânzare a unui imobil nu se menționează că acesta poate fi desființat în cazul neplății prețului se completează cu normele legale care dau dreptul la desființarea contractului în caz de neplată a prețului, faptul într-un contract de închiriere nu se menționează nimic cu privire la tacita relocatiune se completează cu normele legale privind modul în care tacita relocatiune poate să opereze, faptul că într-un anumit contract se menționează că este titlu executoriu se completează cu normele legale care precizează în mod exact ce acte sunt titluri executorii etc.

Un ultim aspect foarte important privește ineficacitatea anumitor clauze contractuale datorită faptului că acestea sunt interzise de lege.

În funcție de tipul de contract încheiat, legea poate impune anumite restricții în privința unor clauze contractuale. În aceste cazuri, chiar dacă clauzele sunt inserate în contract și agreate de părți acestea nu vor produce niciun fel de efecte juridice ( se va considera că acestea nu există în contract ).

Cum vă putem ajuta

Echipa noastră de avocați vă poate acorda consultanță juridică în privința oricărui tip de contract:

  • consultanță juridică în privința naturii și efectelor contractului pe care doriți să-l încheiați;
  • consiliere juridică în privința fiecărei clauze contractuale;
  • asistență juridică în cadrul procedurilor de negociere a contractului;
  • asistență juridică cu ocazia încheierii contractului.

Informații suplimentare privind întocmirea și negocierea contractelor

Contractele și alte acte juridice

ianuarie 17th, 2018|0 Comments

Servicii complete în materia contractelor și a altor acte juridice Contractul reprezintă acordul de voințe, a două sau mai multor persoane, în scopul producerii anumitor efecte dorite de acestea. În acest sens sunt prevederileMai mult

Dreptul civil

ianuarie 2nd, 2018|0 Comments

Soluții în domeniul dreptului civil Dreptul civil reprezintă cea mai vasta materie în domeniul juridic românesc, față de faptul că reglementează majoritatea raporturilor juridice de drept privat dintre persoane, atât fizice, cât și juridice. ÎnMai mult