Procedura insolvenței – cadrul general / Etapa pre – insolvență / Deschiderea procedurii insolvenței – cererea debitoarei / Deschiderea procedurii insolvenței – cererea creditoarei / Formularea cererilor de admitere a creanței / Contestațiile în procedura insolvenței / Anularea actelor și / sau transferurilor patrimoniale / Atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvență – Angajarea răspunderii personale patrimoniale

Procedura insolvenței – cadrul general

În România, actul normativ care reglementează procedura insolvenței este Legea nr. 85/2014.

Legea nr. 85/2014 definește insolvența că fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficientă fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile, astfel:

  • insolvența debitorului se prezumă atunci când acesta, după 60 de zile de la scadență, nu a plătit datoria sa față de creditor; prezumția este relativă;
  • insolvența este iminentă atunci când se dovedește că debitorul nu va putea plăti la scadență datoriile exigibile angajate, cu fondurile bănești disponibile la dată scadenței.

Legea nr. 85/2014 definește „procedura colectivă”, că fiind procedura în care creditorii participă împreună la urmărirea și recuperarea creanțelor lor.

Se definesc, de asemenea, cele două forme ale procedurii: cea generală și cea simplificată ( falimentul ).

Legea insolvenței instituie în sarcina debitorului aflat în insolvență o obligație, aceea de a solicită instanței competente deschiderea procedurii insolvenței în termen de 30 de zile de la apariția stării de insolvență.

Nerespectarea acestei obligații, neintroducerea ori introducerea tardivă de către debitor a cererii de deschidere a procedurii insolvenței, poate atrage răspunderea personală a persoanei culpabile, în condițiile legii insolvenței ori poate constitui, în condițiile legii penale, infracțiune.

Cum vă putem ajuta

Echipa noastră deține o vastă expertiză profesională în procedura insolvenței, atât în dosarele de fond ce privesc procedura insolvenței cât și în cadrul tuturor dosarelor asociate unei proceduri de insolvență.

Cu alte cuvinte asigurăm asistența juridică și resprezentarea în cadrul:

  • cererilor de deschidere a procedurii insolvenței, atât cererea formulată de debitoare cât și cererea formulată de creditor;
  • înscrierilor creditorilor la masa credală a debitoarei;
  • tuturor contestațiilor prevăzute de legea insolvenței ( contestație împotriva tabelului obligațiilor debitoarei, contestație împotriva hotărârii adunării generale a creditorilor, contestație împotriva măsurilor administratorului / lichidatorului judiciar etc );
  • acțiunilor în anulare;
  • cererilor de atragere a răspunderii personale patrimoniale a membrilor organelor de conducere și / sau supraveghere precum și a oricăror altor persoane care au contribuit la starea de insolvență a societății debitoare;
  • precum și în cadrul oricăror alte dosare în care societatea debitoare deține calitatea de parte.

Concret, subscrisa consiliem și asigurăm asistența juridică și / sau reprezentarea debitoarei, creditorilor ori alte persoane care au calitatea de pârâți în cadrul dosarelor ce au ca obiect angajarea răspunderii sau acțiuni în anulare.

Etapa pre – insolvență

Avocații noștri asigură asistența juridică și reprezentarea debitoarei încă din etapa de pre – insolvență și până la momentul închiderii procedurii insolvenței respectiv, fie prin radierea societății debitoare din Registrul Comerțului, fie încheierea procedurii insolvenței și luarea tuturor măsurilor pentru reinserția debitorului în activitatea de afaceri, după caz.

Primul pas se realizează prin oferirea consultanței juridice în etapa pre – insolvență pentru ca, în colaborare cu alți profesioniști colaboratori – practicieni în insolvență și / sau consultanți fiscali ( experți contabili ) – să analizăm viabilitatea societății în scopul determinării stării de insolvență a acesteia.

În acest sens, avocații noștri împreună cu alți specialiști în domeniu analizează ipotezele fie dacă societatea se află în stare vădită de insolvență, fie dacă există posibilități de redresare prin restructurarea obligațiilor și continuarea activității.

Deschiderea procedurii insolvenței – cererea debitoarei

Pasul numărul 2 este reprezentat de consilierea profesionistului în scopul pregătirii dosarului ce va fi depus la instanța competentă a cererii de deschidere a procedurii insolvenței precum și a actelor pe care legiuitorul le-a prevăzut ca fiind obligatorii, în vederea deschiderii de către judecătorul sindic a procedurii insolvenței.

Pentru a se deschide procedura insolvenței pentru o societate debitoare Legea nr. 85/2014 instituie condiții obligatorii.

Principala condiție este insolvența debitorului.

Legea nr. 85/2014 prevede că insolvența este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile, astfel:

  • insolvența debitorului se prezumă atunci când acesta, după 60 de zile de la scadență, nu a plătit datoria sa față de creditor; prezumția este relativă;
  • insolvența este iminentă atunci când se dovedește că debitorul nu va putea plăti la scadență datoriile exigibile angajate, cu fondurile bănești disponibile la dată scadenței.

O altă condiție este depunerea în susținerea cererii de deschidere a procedurii insolvenței a documentelor prevăzute de lege.

Dosarul întocmit pentru deschiderea procedurii insolvenței necesită o atenție sporită de la modificarea legii insolvenței în sensul introducerii sancțiunii respingerii cererii de deschidere a procedurii pentru cazul în care nu se anexează, cel mai târziu până la primul termen de judecată stabilit în cauză, documentele prevăzute de legiuitor că fiind obligatorii.

În ultimii ani instanțele de judecată au fost extrem de riguroase în ceea ce privește analizarea documentelor depuse în susținerea cererii de deschidere a procedurii insolvenței, iar din cauza nedepunerii unor înscrisuri ori depunerii neconforme, numeroase dosare de insolvență au fost respinse, astfel că deschiderea procedurii insolvenței reprezintă, în zilele noastre, o adevărată provocare.

Avocații noștri întrucât dețin o vastă expertiză în domeniu, vă pot ajuta pentru întocmirea dosarului în conformitate cu prevederile legale și cerințele instanțelor judecătorești pentru ca soluția instanței să fie una favorabilă.

Deschiderea procedurii insolvenței – cererea creditoarei

Cerere de deschidere a procedurii de insolvență poate fi introdusă de debitor ori de unul sau mai mulți creditori ai acestuia.

Conform prevederilor Legii nr. 85/2014, orice creditor îndreptățit să solicite deschiderea procedurii, deci care deține o creanță asupra patrimoniului debitorului certă, lichidă și exigibilă de mai mult de 60 de zile, în cuantum mai mare sau egal cu cel al valorii prag ( 40.000 de Ron ), poate introduce o cerere de deschidere a procedurii împotriva unui debitor prezumat în insolvență.

Ca și în cazul cererii debitoarei, primul pas în vederea învestirii instanței de către un creditor cu o cerere de deschidere a procedurii insolvenței unei societăți debitoare, este analizarea documentelor justificative ale creanței deținută împotriva debitoarei precum și a condițiilor impuse de lege pentru deschiderea procedurii insolvenței.

Pasul doi constă în asigurarea asistenței juridice și reprezentării creditorului în fața instanței de judecată.

Formularea cererilor de admitere a creanței

Potrivit Legii nr. 85/2014, creditorul îndreptățit să participe la procedura insolvenței este acel titular al unui drept de creanță asupra averii debitorului.

Însă deținerea unei creanțe împotriva unei societăți nu este suficientă, pentru a putea participa la procedura insolvenței acesteia și a dobândi oportunitatea de a-și îndestula creanță, ci este necesar ca fiecare creditor ( cu excepția salariaților care sunt înscriși din oficiu de către administratorul / lichidatorul judiciar), să înregistreze la instanță o cerere de admitere a creanței, în termenul stabilit de judecătorul sindic, însoțită de actele justificative, în urma admiterii căreia, acesta dobândește drepturile și obligațiile prevăzute de legea insolvenței.

Ca efect al depunerii declarației de creanță, creditorul urmărește să obțină un titlu în vederea participării la distribuirile de sume efectuate ca urmare a lichidării bunurilor debitorului insolvent sau ca urmare a derulării procedurii reorganizării.

Cum vă putem ajuta

Echipa noastră cu o vastă expertiză în domeniul insolvenței, în ansamblul ei, oferă asistență juridică și reprezentare creditorilor în vederea valorificării drepturilor lor de creanțe împotriva debitorilor lor.

Contestațiile în procedura insolvenței

Legea insolvenței reglementează o serie de contestații care pot fi formulate de către creditori ori de persoanele interesate, după caz, pentru respectarea drepturilor și intereselor acestora.

Enumerăm cu titlu de exemplu: contestație împotriva tabelului de creanțe al debitoarei, contestație împotriva hotărârii adunării generale a creditorilor, contestație împotriva măsurilor administratorului / lichidatorului judiciar etc

Cum vă putem ajuta

Pentru realizarea drepturilor creditorilor ori a altor persoane interesate, implicate în procedura insolvenței, echipa noastră asigură asistența juridică și reprezentarea în cadrul acestor dosare, în vederea conceperii unei contestații întemeiate și cu respectarea, foarte important, a termenelor și a obligațiilor instituite de lege în sarcina contestatorilor, precum și în fața instanțelor de judecată.

Anularea actelor și / sau transferurilor patrimoniale

A rezultat de-a lungul anilor o practică constantă a societăților debitoare, și anume încercarea de a-și transfera o mare parte a activelor sale, dacă nu chiar toate activele aflate în patrimoniul său, înainte de a solicita deschiderea procedurii insolvenței, lăsând astfel societatea fără niciun bun care să poată fi supus valorificării în cadrul procedurii insolvenței și în consecință lăsând astfel creditorii societății fără nicio șansă de a își recupera, cel puțin în parte, creanța deținută împotriva debitoarei.

Pentru a stopa aceste practici, legiuitorul a reglementat un instrument juridic menit să desființeze actele și operațiunile realizate de debitor în așa numită „perioada suspectă” respectiv în cei doi ani anteriori deschiderii procedurii.

Acest instrument este reglementat cu denumirea de acțiune în anulare și are în vedere actele juridice încheiate de debitor cu terțe persoane, în dauna creditorilor, mai exact prin fraudare acestora.

Cum vă putem ajuta

În cadrul acestui gen de dosare, avocații noștri pot asigura asistența juridică și reprezentarea fie a reclamantului, fie a altor persoane care dețin calitatea de pârâți, persoane împotriva cărora este formulată acțiunea în anulare.

Atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvență – Angajarea răspunderii personale patrimoniale

În conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006, scopul legii este instituirea unei proceduri pentru acoperirea pasivului debitorului aflat în insolvență.

Cu alte cuvinte, scopul legii este acela de a realiza o maximizare a averii debitorului aflat în stare de insolvență în vederea indestularii, într-o măsură cât mai mare, dacă nu în integralitate, a masei credale a debitoarei.

Unul din mecanismele reglementate de legiuitor chiar prin legea insolvenței, este tragerea la răspundere a persoanelor care sunt identificate că fiind vinovate de contribuirea la starea de insolvență a debitoarei.

Limitele unei astfel de acțiuni sunt prevăzute de dispozițiile Legii nr. 85/2014.

Cum vă putem ajuta

Echipa noastră asigura asistență juridică și reprezentare atât persoanelor care dețin calitate de reclamante, cât și persoanelor care dețin calitatea de pârâte in cadrul unui astfel de dosar.

Informații suplimentare privind procedura insolvenței

Drepturile dumneavoastră în calitate de creditor

Ce înseamnă să fiți creditor în cadrul unui dosar de insolvență? În măsura în care dumneavoastră aveți calitatea de creditor al unui debitor aflat în procedura insolvenței, legea vă recunoaște o serie de drepturi,Mai mult