Servicii complete în materia organizării si functionarii unei societăți (comerciale) înființate în România

În România, potrivit Legii nr. 31/1990, pot fi înființate următoarele categorii de societăți (comerciale):

 • societăți în nume colectiv;
 • societăți în comandita simplă;
 • societăți în comandita pe acțiuni;
 • societăți pe acțiuni;
 • societăți cu răspundere limitată.

In acest sens sunt prevederile art. 2 din Legea nr. 31/1990:

„Dacă prin lege nu se prevede altfel, societăţile cu personalitate juridică se constituie în una dintre următoarele forme:

a) societate în nume colectiv;

b) societate în comandită simplă;

c) societate pe acţiuni;

d) societate în comandită pe acţiuni şi

e) societate cu răspundere limitată”.

Toate societățile (comerciale) înființate în România sunt persoane juridice române.

Toate societățile (comerciale) înființate în România urmează, în principiu, aceeași structură compusă din:

 • organe de conducere (Adunarea Generală a Asociaților/Acționarilor);
 • organe de administrare (Administratorul unic/Consiliul de Administrație/Consiliul de supraveghere și Directoratul);
 • organe de control (Cenzorii/Auditorii).

Organele de conducere au, în principal, următoarele atribuții:

 • să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de administrator, consiliul de administrație, respectiv de directorat și de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, după caz, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;
 • să aleagă și să revoce administratorul, membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere și cenzorii;
 • în cazul societătilor ale căror situații financiare sunt auditate, să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
 • să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs administratorului, membrilor consiliului de administrație, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;
 • să se pronunțe asupra gestiunii administratorului, consiliului de administrație, respectiv a directoratului;
 • să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
 • să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;
 • să decidă schimbarea formei juridice a societătii;
 • să decidă mutarea sediului societătii;
 • să decidă schimbarea obiectului de activitate al societătii;
 • să decidă înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unităti fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
 • să decidă prelungirea duratei societătii;
 • să decidă majorarea capitalului social;
 • să decidă reducerea capitalului social;
 • să decidă fuziunea cu alte societăti sau divizarea societătii;
 • să decidă dizolvarea societătii;
 • să decidă conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative (numai la societățile pe acțiuni);
 • să decidă conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă (numai la societățile pe acțiuni);
 • să decidă conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni (numai la societățile pe acțiuni);
 • să decidă emisiunea de obligațiuni (numai la societățile pe acțiuni);
 • să decidă oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale.

Organele de administrare au, în principal, următoarele atribuții:

 • să reprezinte societatea în relațiile cu terții;
 • să încheie, în numele și pe seama societății, contracte și alte acte juridice;
 • să acționeze, în numele și pe seama societății, în relațiile cu terții;
 • să respecte și să pună în executarea hotărârile organelor de conducere;
 • să prezinte activitatea desfășurată, în numele și pe seama societății, în fața organelor de conducere.

Organele de control au, în principal, următoarele atribuții:

 • supravegherea gestiunii societății;
 • verificarea legalității situațiilor financiare.

Dumitru, Popescu și Asociații oferă servicii complete în materia organizării și funcționării unei societăți (comerciale) înființate în România, constând, printre altele, în:

 • prezentarea tututor atribuțiilor organelor de conducere/administrare/control ale societății (comerciale);
 • verificarea și stabilirea dacă unele dintre atribuțiile organelor de conducere/administrare/control ale societății pot fi modificate;
 • asistență juridică și reprezentare în vederea verificării modului de îndeplinire al atribuțiilor organelor de conducere/administrare/control ale societății (comerciale);
 • asistență juridică și reprezentare în cadrul oricărei proceduri sau proces având ca obiect modul de îndeplinire al atribuțiilor organelor de conducere/administrare/control ale societății (comerciale).

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:

Alte informații privind Autorizarea funcționării companiei

Alte informații privind Înființarea societăților comerciale

Imposibilitatea modificării atribuțiilor conferite de lege Adunării Generale a Asociaților/Acționarilor sau Consiliului de Administrație

ianuarie 24th, 2018|0 Comments

Statul român reglementează printr-o serie de acte normative atât comerțul, cât și comercianții. Începând cu data de 01.01.2011, potrivit legislației române, noțiunea de comerciant a fost inclusă în noțiunea mai largă de profesionist cuMai mult

Alte informații privind Înregistrarea la registrul comerțului

Preluarea unei companii de fashion

martie 3rd, 2018|0 Comments

Share deal - Cesiunea tuturor partilor sociale privind o companie de fashion Dumitru, Popescu și Asociații a finalizat procedura de consiliere juridică a unei societăți în cadrul procesului de preluare a uneia dintre cele maiMai mult

Alte informații privind Verificarea situației unei companii