Debitorul care nu plătește / Remedii / Cum vă putem ajuta

Debitorul care nu plătește

În cazul obligațiilor contractuale creditorul are dreptul să obțină din partea debitorului său îndeplinirea exactă, la timp și a completă a tuturor obligațiilor care îi revin.

Această regulă se aplică independent de obiectul, natura și scopul obligațiilor asumate ( ex. furnizarea unui produs, plata unei sume de bani, punerea la dispoziție a unui imobil, asigurarea folosinței unui imobil potrivit destinației, menținea garanțiilor la o anumită valoare, păstrarea confidențialității anumitor informații, finalizarea unei construcții, predarea unor documente, recepția mărfii etc ).

În anumite situații debitorii nu-și îndeplinesc obligațiile asumate sau și le îndeplinesc într-un mod deficitar și / sau cu depășirea scadenței.

În anumite situații neîndeplinirea obligațiilor se datorează relei credințe a debitorului, în timp ce în alte situații neexecutarea obligațiilor se datorează unor împrejurări independente de voința acestuia ( ex. existența unui caz de forță majoră, existența unui caz fortuit etc ).

Remedii

În situația în care debitorul nu-și execută obligațiile asumate și / sau le execută într-un mod deficitar și / sau cu întârziere legea pune la indemana creditorului o serie de remedii.

Remediile sunt diverse și pot consta, după caz, în:

 • rezolutiunea sau rezilierea contractului ( încetarea contractului fie cu efect retroactiv, fie numai pentru viitor );
 • refuzul creditorului de a-și îndeplini propriile obligații ( excepția de neexecutare a contractului );
 • introducerea biletelor la ordin la plată;
 • demararea procedurilor de executare silită ( în măsura în care există un titlu executoriu );
 • acționarea debitorului în instanță;
 • denunțarea contractului;
 • obligarea debitorului la plata de daune interese pentru prejudiciile cauzate;
 • inițierea procedurilor de insolvență împotriva debitorului.

O serie dintre remediile expuse mai sus pot fi ajutate prin introducerea în contractele cu debitorii a unor clauze specifice care să sancționeze neinplinirea obligațiilor, cum ar putea fi:

 • clauze prin care debitorul se obligă să plătească chiar și în cazul apartiei unui caz de forță majoră;
 • clauze prin care debitorul se obligă să plătească daune interese pentru întârziere într-un anumit cuantum;
 • clauze prin care debitorul garantează îndeplinirea obligățiilor prin instituirea unor garanții ( ex. ipoteci, bilete la ordin avalizate );
 • clauze prin care contractul încheiat cu debitorul devine titlu executoriu în caz de neexecutare.

Pentru mai multe detalii privind încheierea unor contracte care să prevină apariția situațiilor de neplată vă rugăm accesați secțiunea Contractele cu clienții.

Pentru mai multe detalii privind executarea silită a debitorilor vă rugăm accesați secțiunea Executarea silită.

Cum vă putem ajuta

Avocații noștri vă pot consilia și vă pot furniza servicii de asistență juridică și reprezentare în raporturile cu debitorii societății dumneavoastră, cum ar putea fi:

 • asistență la negocierea și încheierea contractelor;
 • redactarea și transmiterea notificărilor de punere în întârziere și / sau rezolutiune / reziliere a contractelor;
 • acționarea debitorilor în fața instanțelor judecătorești sau arbitrale;
 • demararea procedurilor de executare silită,
 • inițierea procedurilor de insolvență,
 • negocierea unei tranzacții.

Informații suplimentare privind recuperarea creanțelor

Obligarea unui furnizor de gaze naturale la plata daunelor interese pentru prejudiciul cauzat de o deflagrație

noiembrie 1st, 2018|0 Comments

Răspunderea civilă delictuală - Despăgubiri pentru prejudiciile cauzate printr-o deflagratie Dumitru, Popescu și Asociații a acordat asistență juridică și reprezentare unui moștenitor al unor persoane implicate într-o deflagrație. Ca urmare a demersurilor întreprinse, echipa DPA