Pentru a putea obține restituirea terenurilor, respectiv despăgubirile, orice persoană interesată este obligată să formuleze o cerere de reconstituire către autoritatea competentă.

Procedura Legii nr. 1/2000 începe cu momentul formulării unei cereri de reconstituire, formulate de persoana care dorește redobândirea terenului și/sau despăgubiri și se finalizează cu momentul când persoana redobândește terenul și/sau despăgubirile cuvenite.

Legea nr. 1/2000 se aplică și persoanelor care au avut calitate de moșneni în cadrul unei Obști, respectiv persoanelor care au calitatea de moștenitori ai unei persoane care a avut calitatea de moșnean în cadrul unei Obști.

De la momentul apariției și până în prezent, Legea nr. 1/2000 a suferit numeroase modificări, iar acestea au produs un impact direct asupra formelor asociative reprezentate de obștile de moșneni.

În baza modificării Legii nr. 1/2000 prin Legea nr. 247/2005 s-a creat cadrul legal pentru reînființarea vechilor forme asociative denumite „obști de moșneni”.

În acest sens sunt prevederile art. 28 alin. 1 din Legea nr. 1/2000:

„În vederea organizării administrării terenurilor forestiere prevăzute la art. 26 din prezenta lege şi a determinării responsabilităţilor cu privire la administrarea lor, persoanele îndreptăţite se vor reorganiza, în baza acestei legi, în formele asociative iniţiale”.

În ceea ce privește modul în care aceste persoane juridice sunt organizate și funcționează, Legea nr.1/2000 se mulțumește numai să prevadă că pădurile ce sunt retrocedate pe numele obștii urmează să fie administrate și exploatate în conformitate cu statutul acestei forme asociative, admis de legislația statului român în perioada 1921-1946, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor legale actuale.

În acest sens sunt prevederile art. 27 din Legea nr. 1/2000:

„Administrarea şi exploatarea terenurilor forestiere prevăzute la art. 26 din prezenta lege se face în conformitate cu statutele formelor asociative admise de legislaţia statului român în perioada anilor 1921-1946, în măsura în care nu contravin legislaţiei în vigoare „.

După cum se poate observa, legislația actuală, în materia retrocedării terenurilor cu vegetație forestieră, prevede posibilitatea reînființării unei obști de moșneni, însă nu reglementează, în mod detaliat, modul de organizare și funcționare al acesteia.

Față de această împrejurare, în practica s-a pus problema aflării actului normativ care reglementează modul de organizare și funcționare al Obștii, act în completarea Legii nr. 1/2000.

Din punctul nostru de vedere regimul juridic al Obștilor poate fi apreciat prin raportare la două perioade distincte:

 • 2000-01.10.2011;
 • 01.10.2011-prezent.

Perioada 2000-01.10.2011

În această perioadă considerăm că regimul juridic al obștilor de moșneni a fost reglementat, în completarea Legii nr. 1/2000, de următoarele acte normative:

 • vechiul Cod Civil al Romaniei,
 • Decretul nr. 31/1954.

Perioada 01.10.2011-prezent

În această perioadă considerăm că regimul juridic al obștilor de moșneni a fost și este reglementat, în completarea Legii nr.1/2000, de următoarele acte normative:

 • noul Cod Civil al Romaniei.

Din punctul nostru de vedere, nici anterior și nici ulterior intrării în vigoare a noului Cod Civil, regimul juridic al obștilor de moșneni nu a fost și nu este reglementat, în completarea Legii nr. 1/2000, de următoarele acte normative:

 • Legea nr. 31/1990,
 • O.G. nr. 26/2000,

Inaplicabilitatea O.G. nr. 26/2000 obștilor de moșneni rezultă din multiplele diferențe între cele două forme de persoane juridice.

Există o diferență între persoanele care pot înființa o obște și persoanele care pot înființa o asociație.

Obștea poate fi înființată numai de către persoane îndreptățite la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere potrivit Legii nr. 1/2000, mai precis de către persoane care au calitatea de moșneni sau de moștenitori ai moșnenilor.

În acest sens sunt prevederile art. 28 alin. 1 din Legea nr. 1/2000:

“În vederea organizării administrării terenurilor forestiere prevăzute la art. 26 din prezenta lege şi a determinării responsabilităţilor cu privire la administrarea lor, persoanele îndreptăţite se vor reorganiza, în baza acestei legi, în formele asociative iniţiale”.

Asociația poate fi înființată de orice persoane.

În acest sens sunt prevederile prevederile art. 1 alin. 1 din O.G. nr. 26/2000:

“Persoanele fizice şi persoanele juridice care urmăresc desfăşurarea unor activităţi de interes general sau în interesul unor colectivităţi ori, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociaţii ori fundaţii în condiţiile prezentei ordonanţe”.

Există o diferență între scopul pentru care se înființează o obște și scopul pentru care se înființează o asociație.

Obștea se înființează în scopul reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor cu vegetație forestieră, precum și în scopul administrării terenurilor cu vegetație forestieră.

În acest sens sunt prevederile art. 28 alin. 1 din Legea nr. 1/2000:

“În vederea organizării administrării terenurilor forestiere prevăzute la art. 26 din prezenta lege şi a determinării responsabilităţilor cu privire la administrarea lor, persoanele îndreptăţite se vor reorganiza, în baza acestei legi, în formele asociative iniţiale ”.

Asociația se înființează în vederea desfășurării unei activități de interes general și fără scop patrimonial.

În acest sens sunt prevederile art. 4 din O.G. nr. 26/2000:

“Asociaţia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înţelegeri, pun în comun şi fără drept de restituire contribuţia materială, cunoştinţele sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activităţi în interes general, al unor colectivităţi sau, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial”.

Mai mult, obștea se înființează și în vederea obținerii și împărțirii între membrii a beneficiilor obținute din exploatarea terenurilor cu vegetație forestieră, având deci un scop patrimonial, în timp de asociația se înființează pentru un scop nepatrimonial, astfel cum rezultă din prevederile art. 1 alin. 2 din O.G. nr. 26/2000.

Există o diferență între modul în care obștea, respectiv asociația dobândesc personalitate juridică.

Obștea dobândește personalitate juridică prin hotărâre judecătorească.

În acest sens sunt prevederile art. 28 alin. 4 din Legea nr. 1/2000:

“Prin hotărâre judecătorească formele asociative de administrare în comun, constituite în condiţiile şi cu respectarea regimului silvic prevăzut de lege, redobândesc calitatea de persoană juridică. Hotărârea judecătorească va fi înscrisă într-un registru special ţinut de judecătorie”.

Asociația dobândește personalitatea juridică prin înregistrarea ei în registrul asociațiilor și fundațiilor.

În acest sens sunt prevederile art. 8 alin. 1 din O.G. nr. 26/2000:

“Asociaţia devine persoană juridică din momentul înscrierii ei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor”.

Există o diferență între registrul de publicitate al unei obști și registrul de publicitate al unei asociații.

Obștea este înscrisă într-un registru special.

În acest sens sunt prevederile art. 28 alin. 4 din Legea nr. 1/2000:

“Prin hotărâre judecătorească formele asociative de administrare în comun, constituite în condiţiile şi cu respectarea regimului silvic prevăzut de lege, redobândesc calitatea de persoană juridică. Hotărârea judecătorească va fi înscrisă într-un registru special ţinut de judecătorie”.

Asociația sau după caz fundația este înscrisă în registrul asociațiilor și fundațiilor.

În acest sens sunt prevederile art. 5 alin. 1 din O.G. nr. 26/2000:

”Asociaţia dobândeşte personalitate juridică prin înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul”.

Există o diferență între modul de funcționare al unei obști și modul de funcționare al unei asociații.

Obștea își desfasora activitatea potrivit propriului statut în concordanță cu prevederile legale existente în perioada 1921-1946, în măsură în care acestea nu contravin prevederilor în vigoare.

În acest sens sunt prevederile art. 27 din Legea nr. 1/2000:

“Administrarea şi exploatarea terenurilor forestiere prevăzute la art. 26 din prezenta lege se face în conformitate cu statutele formelor asociative admise de legislaţia statului român în perioada anilor 1921-1946, în măsura în care nu contravin legislaţiei în vigoare”.

Asociația își desfășoară activitate potrivit prevederilor legale în vigoare.

În acest sens sunt prevederile art. 4 din O.G. nr. 2/2000:

“Asociaţia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înţelegeri, pun în comun şi fără drept de restituire contribuţia materială, cunoştinţele sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activităţi în interes general, al unor colectivităţi sau, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial”.

Din cele expuse mai sus, rezultă că între o obște ca subiect de drept colectiv și o asociație, tot ca subiect de drept colectiv, cu excepția faptului că ambele au personalitate juridică, există numai diferențe:

 • diferențe în ceea ce privește persoanele care pot constitui aceste entități cu personalitate juridică;
 • diferențe în ceea ce privește scopul pentru care se constituie aceste entități cu personalitate juridică;
 • diferențe în ceea ce privește modul în care aceste entități dobândesc personalitate juridică;
 • diferențe în ceea ce privește registrul de publicitate în care se înscriu aceste entități;
 • diferențe în ceea ce privește modul de funcționare al acestor entități.

Or, în condiitile în care nu există niciun fel de asemănare între cele două tipuri de entități, devine evident că unei obști nu îi pot fi aplicabile prevederile legale care reglementează asociațiile și fundațiile, în calitate de prevederi de drept comun.

Pentru mai multe detalii referitoare la regimul juridic al obștilor de moșneni vă rugăm să ne contactați.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:

Alte informații privind Despăgubirile ANRP

Alte informații privind Dreptul de proprietate

Alte informații privind Restituirea imobilelor naționalizate