Ce înseamnă Registrul Comerțului

Registrul comerțului din România este un registru de publicitate în care sunt înscrise toate societățile (comerciale) înființate în România, precum și alte entități, cu sau fără personalitate juridică cu scop lucrativ (n.n. cu scopul obținerii unui profit).

Înainte de începerea oricărei activități comerciale, indiferent de tipul sau natura acesteia, societățile (comerciale) înființate în România au obligația de a se înscrie în registrul comerțului.

În acest sens sunt prevederile art. 1 alin. 1 din Legea nr. 26/1990:

„Înainte de începerea activităţii economice, au obligaţia să ceară înmatricularea sau, după caz, înregistrarea în registrul comerţului următoarele persoane fizice sau juridice: persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, societăţile comerciale, companiile naţionale şi societăţile naţionale, regiile autonome, grupurile de interes economic, societăţile cooperative, organizaţiile cooperatiste, societăţile europene, societăţile cooperative europene şi grupurile europene de interes economic cu sediul principal în România, precum şi alte persoane fizice şi juridice prevăzute de lege”.

Pe parcursul existenței unei societăți (comerciale) înființate în România, aceasta are obligația de a înscrie în registrul comerțului, în cazurile și condițiile prevăzute de lege, anumite mențiuni care o privesc.

În acest sens sunt prevederile art. 21 din Legea nr. 26/1990:

„În registrul comerţului se vor înregistra menţiuni referitoare la:

a) donaţia, vânzarea, locaţiunea sau garanţia reală mobiliară constituită asupra fondului de comerţ, precum şi orice alt act prin care se aduc modificări înregistrărilor în registrul comerţului sau care face să înceteze firma ori fondul de comerţ;

b) numele şi prenumele, cetăţenia, codul numeric personal, pentru cetăţenii români, seria şi numărul paşaportului, pentru cetăţenii străini, data şi locul naşterii împuternicitului sau a reprezentantului fiscal, dacă este cazul; dacă dreptul de reprezentare este limitat la o anumită sucursală, menţiunea se va face numai în registrul unde este înscrisă sucursala, semnătura împuternicitului/reprezentantului fiscal va fi dată în forma prevăzută la art. 18 alin. (2) şi (3);

c) brevetele de invenţii, mărcile de fabrică, de comerţ şi de serviciu, denumirile de origine, indicaţiile de provenienţă, firma, emblema şi alte semne distinctive asupra cărora societatea comercială, regia autonomă, organizaţia cooperatistă sau comerciantul persoană fizică sau asociaţie familială are un drept;

d) convenţia matrimonială, încheiată înaintea sau în timpul căsătoriei, inclusiv modificarea acesteia, hotărârea judecătorească privind modificarea judiciară a regimului matrimonial, acţiunea sau hotărârea în constatarea ori declararea nulităţii căsătoriei, acţiunea sau hotărârea de constatare ori declarare a nulităţii convenţiei matrimoniale, precum şi acţiunea sau hotărârea de divorţ pronunţate în cursul exercitării activităţii economice;

e) hotărârea de punere sub interdicţie a comerciantului sau de instituire a curatelei acestuia, precum şi hotărârea prin care se ridică aceste măsuri;

f) deschiderea procedurii de reorganizare judiciară sau de faliment, după caz, precum şi înscrierea menţiunilor corespunzătoare;

g) hotărârea de condamnare a comerciantului, administratorului sau cenzorului pentru fapte penale care îl fac nedemn sau incompatibil să exercite această activitate;

h) orice modificare privitoare la actele, faptele şi menţiunile înregistrate”.

Registrul comerțului este public, putând fi consultat de orice persoană, în condițiile legii.

În acest sens, este art. 4 alin. 1 din Legea nr. 26/1990:

„Registrul comerţului este public”.

Dumitru, Popescu și Asociații oferă servicii complete privind registrului comerțului, constând, între altele, în:

  • obținerea oricăror acte și informații referitoare la o societate comercială înființată în România, de la registrul comerțului;
  • înscrierea unei societăți (comerciale) la registrul comerțului;
  • înscrierea oricărei mențiuni impuse de lege privitoare la o societate (comercială) la registrul comerțului;
  • asistență juridică și reprezentare în orice procedură sau proces, indiferent de obiectul sau natura acestora, privind registrul comerțului.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:

Alte informații privind Înregistrarea la registrul comerțului

Preluarea unei companii de fashion

martie 3rd, 2018|0 Comments

Share deal - Cesiunea tuturor partilor sociale privind o companie de fashion Dumitru, Popescu și Asociații a finalizat procedura de consiliere juridică a unei societăți în cadrul procesului de preluare a uneia dintre cele maiMai mult

Alte informații privind Verificarea situației unei companii