Servicii complete în materia obligației legale de auditare a unei societăți (comerciale) înființate în România și efectele acesteia asupra societatii

Obligația legală de auditare/Noțiune

În principiu, există trei cazuri în care o societate (comercială) este supusă obligației legale:

  • societatea se încadrează în notiunea entitate mijlocie sau mare;
  • societatea îndeplinește anumite criterii impuse de lege;
  • societatea este o societate/companie națională.

În acest sens sunt prevederile pct. 563 alin. 1 și 2 din Reglementarile contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, menționate în anexa la Ordinul nr. 1802/2014 emis de Ministrul Finanțelor Publice din România:

„Situaţiile financiare anuale ale entităţilor mijlocii şi mari, precum şi ale societăţilor/companiilor naţionale, societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat şi regiilor autonome sunt auditate de unul sau mai mulţi auditori statutari sau firme de audit.

Sunt supuse, de asemenea, auditului entităţile care, la data bilanţului, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele 3 criterii”.

Primul caz privind obligația legală de auditare există când societatea (comercială) se încadrează în noțiunea de entitate mijlocie sau mare.

Definiția noțiunii de entitate mijlocie sau mare este stabilită de pct. 9 alin. 4 din Reglementarile contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, menționate în anexa la Ordinul nr. 1802/2014 emis de Ministrul Finanțelor Publice din România:

„Entităţile mijlocii şi mari sunt entităţile care, la data bilanţului, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

a) totalul activelor: 17.500.000 lei (echivalentul a 3.946.953 euro);
b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei (echivalentul a 7.893.906 euro);
c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50″.

Al doilea caz privind obligația legală de auditare există când societatea (comercială) întrunește criterii stabilite de lege.

Criteriile stabilite de lege sunt prevazute de pct. 563 alin. 2 din Reglementarile contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, menționate în anexa la Ordinul nr. 1802/2014 emis de Ministrul Finanțelor Publice din România:

„Sunt supuse, de asemenea, auditului entităţile care, la data bilanţului, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele 3 criterii:

a) totalul activelor: 16.000.000 lei;
b) cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei;
c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.

Obligaţia de auditare pentru entităţile prevăzute la prezentul alineat se aplică atunci când acestea depăşesc limitele respective în două exerciţii financiare consecutive. De asemenea, entităţile respective sunt scutite de la obligaţia de auditare a situaţiilor financiare anuale dacă limitele a două dintre cele trei criterii menţionate nu sunt depăşite în două exerciţii financiare consecutive”.

Al treilea caz privind obligația legală de auditare există când societatea (comercială) este o societate/companie națională.

Societatea/compania națională este societatea (comercială) la care statul român sau o unitate administrativ teritorială:

  • deține calitate de asociat unic;
  • deține calitatea de asociat/acționar majoritar;
  • deține controlul societății.

În acest sens sunt prevederile art. 2 pct. 2 lit. b din O.U.G. nr. 109/2011:

„În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 2.întreprinderi publice: b) companii şi societăţi naţionale, societăţi la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul; c) societăţi la care una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la lit. a) şi b) deţin o participaţie majoritară sau o participare care le asigură controlul”.

Obligația legală de auditare/Efecte în ceea ce privește organele de control ale societății (comerciale)

În situația în care o societate (comercială) este supusă obligației legale de auditare este obligatoriu ca aceasta să-și numească auditorul/auditorii financiari.

În acest sens sunt prevederile art. 160 alin. 1 din Legea nr. 31/1990:

„Situaţiile financiare ale societăţilor comerciale supuse obligaţiei legale de auditare vor fi auditate de către auditori financiari – persoane fizice sau persoane juridice -, în condiţiile prevăzute de lege”.

Obligația legală de auditare/Efecte în ceea ce privește organele de administrare ale unei societăți (comerciale) pe acțiuni

În situația în care o societate (comercială pe acțiuni), administrată în sistem unitar, este supusă obligației legale de auditare aceasta nu poate avea ca organ de administrare un administrator unic, fiind obligatoriu numirea unui consiliu de administrație.

În acest sens sunt prevederile art. 137 alin. 2 din Legea nr. 31/1990:

„Societăţile pe acţiuni ale căror situaţii financiare anuale fac obiectul unei obligaţii legale de auditare sunt administrate de cel puţin 3 administratori”.

De asemenea, în situația în care o societate (comercială pe acțiuni), administrată în sistem unitar, este supusă obligației legale de auditare, consiliul de administrație este obligat să-și delege conducere societatii către unul sau mai mulți directori, unul dintre aceștia urmând să fie director general.

În acest sens sunt prevederile art. 143 alin. 4 din Legea nr. 31/1990:

„În cazul societăţilor pe acţiuni ale căror situaţii financiare anuale fac obiectul unei obligaţii legale de auditare financiară, delegarea conducerii societăţii în conformitate cu alin. (1) este obligatorie”.

În cazul delegării conducerii către unul sau mai mulți directori, societatea (comercială) pe acțiuni, administrată în sistem unitar, va fi reprezentată în raporturile cu terții prin directorul general.

În acest sens sunt prevederile art. 143 ind. 2 alin. 4 teza I din Legea nr. 31/1990:

„În cazul în care consiliul de administraţie deleagă directorilor atribuţiile de conducere a societăţii în conformitate cu art. 143, puterea de a reprezenta societatea aparţine directorului general”.

Dumitru, Popescu și Asociații oferă servicii complete în materia obligației legale de auditare a unei societăți (comerciale) înființate în România și efectele acesteia asupra societății, constând, printre altele, în:

  • verificarea și stabilirea dacă o anumită societate (comercială) este sau nu supusă obligației legale de auditare;
  • verificarea și stabilirea dacă societatea (comercială) supusă obligației legale de auditare respectă cerințele privind organele de administrare, respectiv de control impuse de lege;
  • asistență juridică și reprezentare in vederea conformării unei societăți supuse obligației legale de auditare cerințelor impuse de lege privind organele de administrare, respectiv de control impuse de lege.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:

Alte informații privind Verificarea situației unei companii